Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους

ΕΛΟΤ 1435

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, η εφαρμογή του προτύπου αφορά τις κάτωθι κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας:

  • Σχεδιασμού και οργάνωσης διαφημιστικής στρατηγικής
  • Παραγωγής πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και η καθ’ οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους, που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου

 

  • Παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων, ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
  • Μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου

Οι κατηγορίες  εταιρειών/παρόχων των υπηρεσιών επικοινωνίας διακρίνονται ως εξής, βάσει τομέα εξειδίκευσης :

  • Διαφημιστικές εταιρείες
  • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου
  • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
  • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος
elot1435-logo.png

Ενδεικτικά οφέλη της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης βάσει του ΕΛΟΤ 1435 της επιχείρησης:

*

1

/

Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), σύμφωνα με τον οποίο είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

2

/

Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι η εταιρεία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3

/

Αύξηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης Πελατών αλλά και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας.

4

/

Ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων του πελάτη και υλοποίηση – παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις.

5

/

Καλύτερος διαχειριστικός έλεγχος συνεργατών και υπεργολάβων.

6

/

Καθορισμός και βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας.

7

/

Ορθότερη οικονομική διαχείριση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!

logo2-2.png
ohsas-featured-150x150.pnghotels-featured-150x150.png