Σύνδεσμοι

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ

FOOD SAFETY CERTIFICATION SYSTEM

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΠΕΓΕΠ (AGROCERT)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

GLOBALG.A.P. – The Worldwide Standard for Good Agricultural Practices

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ