ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ OHSAS 18001 ΣΕ ISO 45001

Το ISO 45001,ήρθε για να μείνει . . .
Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που ήρθε να αντικαταστήσει το OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το νέο πρότυπο ισχύει για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους ή τοποθεσίας. Μπορεί να ενσωματωθεί σε όλους τους οργανισμούς που εφαρμόζουν οποιοδήποτε άλλο Σύστημα διαχείρισης όπως ISO 9001 – ISO 14001 καθώς η ενοποίησή του με αυτά καθίσταται πλέον εύκολη.

Κάποιες από τις βασικές αλλαγές του νέου προτύπου ISO 45001 είναι:
◊ Καθορισμός του ΠΛΑΙΣΙΟΥ του Οργανισμού, όρος που έχει πλέον χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 – ISO 14001. Το πλαίσιο κάθε οργανισμού θα πρέπει να καθοριστεί, να αξιολογηθεί και να παρακολουθηθεί.
◊ Καθορισμός των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ όχι μόνο των άμεσων πελατών,τελικών χρηστών και των προμηθευτών αλλά και όλων όσων έχουν έμμεση σχέση με τον οργανισμό
◊ Δέσμευση της Διοίκησης(ΗΓΕΣΙΑ) αλλά και των στελεχών (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) όσον αφορά τον εντοπισμό των κινδύνων, τη βελτίωση,την κατανόηση και την εφαρμογή του συστήματος στον οργανισμό για θέματα που σχετίζονται με την εργασία και την ασφάλεια. Συνεργασία των εργαζόμενων με τη διοίκηση για τον εντοπισμό των κινδύνων και τον καθορισμό προγραμμάτων ασφάλειας.
◊ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ πραγματοποιείται μέσω της διερεύνησής τους λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες , τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Ποια είναι λοιπόν τα οφέλη του νέου προτύπου
• Ενσωμάτωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων του οργανισμού στο Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, με το OHSAS 18001 την ευθύνη έφερε ο Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας.Απο εδώ και στο εξής οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάρτιση και εκπαίδευση για τον εντοπισμό των κινδύνων και να έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος ασφάλειας.
• Ενίσχυση των οργανισμών για να είναι σε θέση να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς πιθανούς κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια.
• Έμφαση στη συνεχή βελτίωση της εταιρίας
• Εντοπισμός πιθανών κίνδυνων πριν αυτοί προλάβουν να προκαλέσουν ατυχήματα.
• Προσαρμογή στους νόμους που θέτει το Κράτος αλλά και στους κανόνες που θέτει η Διοίκηση ενός οργανισμού.
• Μείωση κόστους σε περίπτωση απροσδόκητων συμβάντων.
• Εξοικονόμηση χρόνου καθώς μειώνεται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας.
• Μείωση του κόστους των ασφαλίστρων
• Μείωση των ποσοστών των απουσιών των υπαλλήλων
• Αναγνώριση της απόκτησης ενός διεθνούς κριτηρίου αναφοράς (που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τους πελάτες που ανησυχούν για τις κοινωνικές τους ευθύνες)