Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ISO 14001 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τo πρότυπο ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο δύναται να εφαρμοστεί από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους, αφού έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης των φυσικών πόρων.

Το ISO 14001 απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους με συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στoν περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.Η ανάγκη για συνεισφορά οδηγεί μαθηματικά τους οργανισμούς στην υιοθέτηση μιας συστηματικής προσέγγισης για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Μια επιχείρηση εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι σε θέση

 • να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση
 • να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση
 • να μειώνει τα κόστη της
 • να βελτιώνει το ηθικό επίπεδο της εταιρείας
 • να αυξάνει τη εμπορική της φήμη.
 • να αποκομίσει οικονιμικά κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών, την μείωση του ρυθμιστικού κόστους (π.χ. πρόστιμα) και πιθανόν της χαμηλότερης δόσης σε ασφάλιστρα
 • να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
  του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι.

  Αυτό το διεθνές πρότυπο βασίζεται στη μεθοδολογία “Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω .Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

  Σχεδιάζω: καθιέρωση των στόχων και των διεργασιών που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού
  Υλοποιώ: λειτουργία των διεργασιών
  Ελέγχω: παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών,των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν οριστεί και έκθεση των αποτελεσμάτων
  Βελτιώνω: ανάληψη ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

  Γιατί να επιλέξετε την TEAM CERT

  Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος σας από την Team Cert θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να αναπτυχθεί και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλει η συνεργασία της TEAMCERT με καταξιωμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιθεωρήσεων, μέσω της οποίας είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των πελατών μας.